Vi kan ventilation

Ventilationslösningar

Att ventilationen fungerar tillfredsställande i lokaler där människor vistas ofta eller under längre tidsperioder är ett lagkrav. Det gäller för såväl skolor och kontor som för bostadsrättsfastigheter. Ventilationen ska se till att det finns tillräckligt mycket frisk luft, det vill säga att till- och frånluftssystem fungerar som de ska. För att försäkra detta behövs givetvis korrekt utformad utrustning och även att denna sköts regelbundet.

För att säkerställa att detta efterföljs införde staten år 1991 ett krav på att det utförs en OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll i dessa typer av fastigheter regelbundet. De utförs vart 3:e eller vart 6:e år beroende på hur fastigheten används. Ett certifikat utfärdas som skall finnas synligt placerat i fastigheten. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att detta efterföljs – alltså inte hyresgästen. Om någon brist upptäcks har man 6 månader på sig att åtgärda problemen.

Vi arbetar med att utföra OVK-besiktningar och vi har förstås också erfarenhet av att åtgärda problem och föreslå åtgärder om vi ser att ett ventilationssystem behöver uppdatering. Kraven på vilken utrustning man behöver styrs ju bland annat av vilken typ av verksamhet som bedrivs i en lokal. En lokal som tidigare har använts som kontor men som senare byggts om till produktionsenhet eller kanske till restaurang behöver ju ett helt annat ventilationssystem till exempel. Även om antalet anställda ökar i lokalerna kan man behöva öka kapaciteten i systemet.

OVK-besiktningen syftar också till att hjälpa fastighetsägaren att förbättra sin energi-ekonomi. En utvärdering görs i samband med besiktningen kring hur systemet kan optimeras för att inte slösa med energi vid tider på dygnet då ingen vistas i lokalen eller i utrymmen som inte används lika frekvent.